Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Sekcia s názvom Ako vybaviť vznikla za účelom zjednodušiť a sprehľadniť občanom ako aj návštevníkom obce Uhorské postup pri vybavovaní úradných vecí. V tejto sekcii nájdete informácie, ako podať žiadosť, sťažnosť čí podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité informácie pre úradný styk s OcÚ.

Informácie k vybaveniu:

Samostatne hospodáriaci roľníci

Samostatne hospodáriaci roľník – ako začať podnikať v poľnohospodárstve?

Ivana Žieriková | 15.04.2013

Chcete začať podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, ale neviete ako začať, ktorý úrad navštíviť ako prvý v poradí, aké dokumenty si potrebujete zobrať so sebou a koľko vás to bude celé stáť?  V nasledovnom článku sme pripravili stručný prehľad krokov potrebných k začatiu podnikania samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sa rozhodnú podnikať ako fyzické osoby.

Jednu z  foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní v znení neskorších predpisov (Zákon o SHR č. 219/1991), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzickú osobu.

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.


Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný, resp. mestský úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj najatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia o zápise SHR. 

Na mestský(obecný) úrad je potrebné doniesť:

 • občiansky preukaz,
 • vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo, ktoré              poskytuje každý príslušný úrad na internetovej stránke v časti tlačivá, resp. dokumenty na stiahnutie),
 • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (od 1.9.2018 iba čísla listov vlastníctva / nájomná zmluva),
 • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlačovacie systémy.)
 • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni mestského (obecného) úradu.


Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na príslušnom  mestskom alebo obecnom úrade.

Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR .

Následne podnikateľ písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o pridelenie identifikačného čísla = IČO. Vyplní žiadosť, ktorú nájde na internetovej stránke Štatistického úradu a zaplatí v kolkoch, hotovosťou alebo prevodom z banky poplatok 3,00 €.

IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa, má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje štatistický úrad. Je jedinečným 8-miestnym neutrálnym číslom. Prvých 7 je poradovým číslom,  posledná číslica má charakter kontrolného kľúča.

Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO.

V žiadosti sa otázka, či má alebo nemá žiadateľ IČO týka prípadov, keď uvedená osoba už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na už vykonávanú inú podnikateľskú činnosť. Uvedená kolonka sa teda netýka žiadateľa o vydanie osvedčenia na SHR, pretože IČO mu pridelí ŠÚ až po vyplnení uvedenej žiadosti na SHR.

V žiadosti o vydanie osvedčenia na SHR sa pod pojmom „iné výkony“(okrem rastlinnej, živočíšnej a kombinovanej výroby) myslí hospodárenie na vode alebo hospodárenie v lese.

Po obdržaní IČO sa registruje na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska. Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

DIČ je 10 miestne identifikačné číslo, ktoré podnikateľ uvádza na všetkých daňových dokladoch.
Ak bude mať samostatne hospodáriaci roľník zamestnancov musí sa registrovať aj na daň zo závislej činnosti. Prípade ak sa chce stať samostatne hospodáriaci roľník dobrovoľným platiteľom DPH, je potreba registrácia aj na túto daň.

Poznámka: Povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty je až po splnení obratu vo výške 49 790,00 Eur za posledných 12 mesiacov.

Ak bude mať podnikateľ zamestnancov, musí sa tiež registrovať v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade (kvôli dani zo závislej činnosti). V opačnom prípade, keď podnikateľ nebude zamestnávať zamestnancov, musí sa pri začatí uvedeného typu podnikania zaregistrovať len na zdravotnej poisťovni.

Na výkon svojej činnosti ako samostatne hospodáriaci roľník môže požiadať o dotáciu podaním žiadosti cez Poľnohospodársku platobnú agentúru(minimálna pomoc predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov, určených na základe účtovného obdobia príjemcu dotácie, neprekročí limit stanovený príslušnou európskou legislatívou, ktorý v prípade prvovýrobcov predstavuje 7 500 Eur, v prípade rybného hospodárstva 30 000 Eur a v prípade spracovateľov až 200 000 Eur).

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
 

Žiadosti, podnety a návrhy

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon


Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obecná samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
 • Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. - o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. - o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
 • Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 • Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

 

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad Uhorské v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • poslať poštou na adresu: Uhorské č.8, 98525 Uhorské
 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Uhorské
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Uhorskom, kde bude s Vami spísaný úradný záznam
 • mailom na adresu: obec.uhorske@ma-net.sk

 


 

Voľby prezidenta SR 2019

Oznamy priamo do mobilu

Miestna akčná skupina HORNOHRAD

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka