Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

KONTAKT

Ing. Jarmila Denková

Tel.: 047 /4111023

E-mail: matrika.uhorske@ma-net.sk


Spádové obce matričného obvodu:  

 • Hradište   
 • Krná  
 • Rovňany   
 • Uhorské

                                                               
Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Uhorskom
 

Pôsobnosť matričného úradu :

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode zo zákona č. 154/1994 Z.z. Slovenskej Republiky v znení neskorších predpisov – narodenie dieťaťa, sobáš a úmrtie. Od roku 2015 môže občania požiadať  o matričný doklad aj z inej ako spádovej obci v rámci celej republiky .

Postup pri vybavovaní:

 1. Narodenie dieťaťa
 2. Určenie otcovstva
 3. Uzatvorenie manželstva
 4. Osobitná matrika - zápis matričnej udalosti, ktorá sa stala v cudzine
 5. Úmrtie
 6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 7. Výpis a odpis z registra trestov

 

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

a) Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • platný občiansky preukaz rodičov
 • sobášny list


b) Dieťa narodené slobodnej matke:

 • platný občiansky preukaz


c) Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • platný občiansky preukaz


d) Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • platný občiansky preukaz


Rodný list - výpis z matriky – Prvý výpis je bezplatný. Druhopis - 5,- € - potrebný platný občiansky preukaz

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky a otca
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Vybavíte to bez poplatku.

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva pri civilnom alebo cirkevnom :

a) ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu

 • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
 • k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec


Sobáš je bez poplatku

b) ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu :

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša a vyberie poplatok 20 €.  Za prijatie delegácie a uzavretie sobáša pred iným než príslušným matričným úradom je poplatok 20 €.

c) ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady s úradne overeným prekladom :

a) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva

b) doklad o štátnom občianstve

d) doklad o pobyte

e) potvrdenie o osobnom stave

f) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca

g) právoplatný rozsudok o rozvode manžela, ak ide o rozvedeného cudzinca

h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 • Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov
 • Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona
 • Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
 • Ak má matričný úrad pochybnosť o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný okresný úrad o ich preverenie, o preverení urobí okresný úrad záznam
 • Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)
   

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

Poplatky :
a) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom .....70 €

b) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ..................................................................  200 €

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Ďalšie poplatky :

a) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej doby ( piatka a soboty) ........................ 20 €

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo sobášnej siene  .................................................70 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  ............................................ 35 €

Vystavenie prvého výpisu – sobášneho listu  - je bez poplatku. Druhopis je za 5 €

4. Osobitná matrika - zápis matričnej udalosti, ktorá sa stala v cudzine

Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Predkladané doklady:

 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
 • pri zápise narodenia dieťaťa je potrebné doložiť osvedčenie o Štátnom občianstve dieťaťa.

Vzory tlačív na predbežné zhromažďovanie údajov nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR  www.minv.sk/?osobitna-matrika    

Poplatok za spísanie žiadosti do Osobitnej matriky je 10 €

5. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • občiansky preukaz zosnulého


Vybavíte to bez poplatku.

Úmrtný list  -  Prvý výpis z matriky je bezplatný. Každý ďalší druhopis ja za 5 €

6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • sobášny list
 • platný občiansky preukaz


Vybavíte to bez poplatku (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode).

7. Výpis a odpis z registra trestov

Žiadosť o výpis alebo odpis z RT je možné podať priamo na pracovisku IOM v sídle matričného úradu Uhorské. Poplatok ............................................................................ 3,90 €

Táto služba je dostupná v režime na počkanie aj na pošte – najbližšie na pošte Poltár a Kalinovo

 

 


 

Voľby prezidenta SR 2019

Oznamy priamo do mobilu

Miestna akčná skupina HORNOHRAD

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka